آلبینوس با زبان بازی گفت : منطقی باش. من که هرکاری بخواهی میکنم.خودت خوب میدانی، پیشی ...
به تدریج باغ وحشی از اسم های خودمانی برای ناز و نوازش او درست کرده بود *

میدونین خیلی راحته که برگردم بگم : تورو خدا هر گهی که میخورید همدیگر را یا آن لعنتی را با اسمایی مثه جوجه جوجو موشه پیشی و این ها صدا نکنید اما خوب من واقعن سعی میکنم ریاکار و عوضی نباشم
واقعن آدم گاهی مجبور میشه به یکی بگه جوجه واقعن دست خوده آدم نیست آدم در اون لحظه و بعدش از خودش متنفر میشه اما واقعن چاره ای نداره گاهی آدم مجبوره

* از کتاب خنده در تاریکی ناباکوف


labels:
 

1 نظرات:

Mandana گفت...

لعنت. یادم نمیاد خووندمش. نخووندمش. حافظه یعنی این

 
>