من ناتوان نیستم.همه مانع های من بیرونی هستند.من همه شان را می خواهم.همه دیک لارنت ها را میکشم و همه شان را بدست می آورم.


labels:
 

0 نظرات:

 
>